VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) internetového obchodu (ďalej aj „e-shop“ alebo „internetový obchod“) umiestneného na doméne www.teilin.sk sú vydané:

spoločnosťou: TEILIN QUANTUM ANALYSIS s.r.o.
so sídlom: Floriánska 1375/6, 040 01 Košice
oddiel Sro, vložka číslo 49691/V
IČO: 53 240 995
DIČ: 2121318760
IČ DPH: SK2121318760
Kontaktné údaje: Ing. Daniel Vaňo, Igor Petr
Tel. kontakt: +421 903 607 902
E-mail: info@teilin.sk
Prevádzka: Kukučínova 23, 040 01 Košice

VOP upravujú práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z kúpnej zmluvy, uzavretej medzi spoločnosťouTEILIN QUANTUM ANALYSIS s.r.o., IČO:53 240 995, so sídlom Floriánska 1375/6, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 49691/V ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ alebo „spoločnosť“) a medzi jej zmluvnými partnermi, ktorí môžu byť aj spotrebiteľom aj podnikateľom (ďalej len „kupujúci“).

2. Základné pojmy

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá nakupuje tovar prostredníctvom internetového obchodu a ktorej tento tovar neslúži na výkon zamestnania, povolania alebo podnikania. Fyzická osoba musí byť staršia ako 18 rokov. V prípade, že je fyzická osoba mladšia ako 18 rokov, je oprávnená nakupovať iba položky, ktoré neobsahujú alkohol.

Podnikateľom sa rozumie:
– osoba zapísaná v obchodnom registri,
– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
– osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
– osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely VOP rozumie ten, kto jedná v súlade s predchádzajúcou vetou v rámci svojej podnikateľskej činnosti. Ak uvedie kupujúci v objednávke svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Tovar – tovar ponúkaný prostredníctvom e-shopu.

Služba – služba ponúkaná prostredníctvom e-shopu.

Objednávka – úkon kupujúceho v súvislosti s e-shopom, ktorý vyjadruje vôľu kupujúceho nakúpiť tovar/službu v e-shope.

Cena – celková cena uvedená v objednávke, najmä cena za všetok tovar alebo službu, ktoré si kupujúci objednal a je uvedený v objednávke, ako aj DPH či iné dane, poplatky, vrátane ceny dopravy.

Cena dopravy (dopravné) – cena za dopravu tovaru ku kupujúcemu, prípadne manipulácia s tovarom (vynesenie a pod.), ak je v cene dopravy zahrnutá.

3. Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru alebo službyna stránke predávajúceho, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim – spotrebiteľom a prijatím objednávky predávajúcim. Toto prijatie predávajúci potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na email kupujúceho, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informatívnom emaile kupujúci nájde taktiež odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku predávajúceho. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru alebo služby kupujúcemu –podnikateľovi, a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia súhlasu predávajúceho kupujúcemu – podnikateľovi s týmto jeho návrhom.

4. Objednávanie tovaru a služieb

Kupujúci si môže cez e-shop www.teilin.sk objednať akýkoľvek tovar alebo službu, pri ktorých je umiestnené tlačidlo „DO KOŠÍKA“.

Po stlačení tlačidla „DO KOŠÍKA“ sa objednaný tovar alebo služba automaticky pridajú do nákupného košíka, ktorý je kedykoľvek k dispozícii na nahliadnutie pre kupujúceho. Vytvorenie objednávky je podmienené registráciou na www.teilin.sk, pri ktorej je kupujúci povinný vyplniť údaje, ktoré od neho systém vyžaduje (pričom sa má za to, že ak kupujúci uvedie svoje IČO, vystupuje a nakupuje ako podnikateľ, nie spotrebiteľ). Tieto údaje budú použité pre účely vytvorenia objednávky a následné plnenie zmluvy. Počas vytvorenia objednávky je kupujúci vyzvaný na poskytnutie svojich aktuálne platných kontaktných údajov, a to telefónneho čísla a e-mailovej adresy, pričom tieto kontaktné údaje budú predávajúcim použité výlučne na účely informovania kupujúceho o jeho objednávke.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil a/alebo bol predávajúcim oboznámený o hlavných vlastnostiach tovaru a/alebo službách, o jeho celkovej cene a ostatných nákladoch, a to nákladoch na dodanie, resp. dopravu (ak nie sú tieto služby poskytované zadarmo) (celková cena a náklady ďalej len „cena“), ako aj o tom, že túto konkrétnu výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť a že si zvolil vyhovujúci spôsob úhrady ceny z možností ponúkaných predávajúcim, o dodacích podmienkach, lehote, do ktorej sa predávajúci zaväzuje dodať tovar.

Toto e-mailové oznámenie o prijatí objednávky nie je akceptovaním návrhu kupujúceho na uzavretie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú až po preverení objednávky kupujúceho odoslaním ďalšieho e-mailu, ktorého predmetom bude akceptácia objednávky zo strany predávajúceho (ďalej len „akceptovanie objednávky“), alebo odoslaním e-mailového potvrdenia o tom, že tovar je pripravený na vyzdvihnutie, resp. že bol expedovaný, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného tovaru.

Kupujúci dostane tovar alebo službu za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami.

Označenie tovaru a služieb ponúkaných touto spoločnosťouv internetovom obchode a popis ich hlavných vlastností je k dispozícií na stránke internetového obchodu predávajúceho po otvorení („rozkliknutí“) príslušného okna predmetného tovaru (produktu) alebo služby.

Tovar môžete objednávať:
– on-line vyplnením objednávkového formulára priamo na stránke www.teilin.sk
– telefonicky na čísle: +421 903 607 902
– e-mailom:  info@teilin.sk
– osobne na adrese prevádzky: Kukučínova 23, 040 01 Košice

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok.

Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku a/alebo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru alebo služby:
z dôvodu vypredania zásob tovaru, jeho nedostupnosti alebo ak výrobca prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z objednávky kupujúceho, alebo z dôvodov vyššej moci;
v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho  spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar alebo službu kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo v objednanej cene.

Ak predávajúci odmietne objednávku a/alebo odstúpi od zmluvy o kúpe tovaru alebo služby, je povinný o tejto skutočnosti informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za tovar alebo službu, ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú na náhradnom plnení. Pri náhradnom plnení je predávajúci povinný kupujúcemu dodať tovar v rovnakej kvalite a cene.

5. Platobné podmienky

Všetky uvedené ceny na stránkach www.teilin.sk sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravné a pod., ktoré sú uvádzané až následne a ich výška sa odvíja od voľby kupujúceho.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu cien. Pokiaľ však má kupujúci tovar alebo službu objednané, platí cena, za ktorú objednával bez ohľadu na zmeny. Kupujúci uhradí kúpnu cenu podľa zvoleného spôsobu platby a tovar obdrží podľa spôsobu dopravy, ktorú si kupujúci zvolil pri objednávaní tovaru.

K cene bude pripočítané dopravné, pokiaľ si kupujúci zvolil spôsob dopravy  sprostredkovateľom doručenia (ďalej aj „dopravca“ alebo „kuriér“). Hodnota objednávky je uvedená počas celého nákupného procesu. Cena dopravy je stanovená podľa platného cenníka sprostredkovateľa doručenia.

Cenu podľa objednávky môže kupujúci uhradiť:
– platbou v hotovosti pri prevzatí tovaru alebo služby u predávajúceho
– platbou vopred bankovým prevodom,
– dobierkou (úhradou sprostredkovateľovi doručenia pri preberaní tovaru)

Úhrada bankovým prevodom musí byť realizovaná do 3 dní od dátumu potvrdenia objednávky, inak je objednávka zrušená.

Predávajúci si vyhradzuje právo dočasne alebo trvalo obmedziť spôsoby úhrady z technických príčin, z dôvodov prekážok na strane predávajúceho alebo sprostredkovateľa týchto služieb alebo z dôvodu vyššej moci.

Za úhradu ceny si predávajúci neúčtuje poplatok s výnimkou úhrady, ku ktorej sa viaže dodatočná služba (napr. dobierka). Predávajúci upozorní spotrebiteľa, že subjekt, u ktorého je úhrada ceny realizovaná, si môže účtovať poplatok za úhradu (bankové poplatky za prevod a pod.).

Úhradou sa rozumie moment pripísania ceny na bankový účet predávajúceho alebo moment potvrdenia sprostredkovateľa platby o jej realizácii.

6. Dodacie podmienky

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právok nej, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu.

Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k tovaru, a preto sa kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Rovnako sa toto pravidlo použije v prípade zakúpenia služby.

Predávajúci kupujúcemu odovzdá tovar, i doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú, a umožní kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k veciv súlade so zmluvou.

Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní od uhradenia ceny alebo akontácie uvedenej v objednávke alebo od prijatia objednávky predávajúcim, ak je zvolená úhrada dobierkou. Ak však spoločnosť nemá tovar fyzicky vo svojich skladoch (o čom bude zákazníka informovať) a objednáva ho u dodávateľa až na základe objednávky zákazníka, zaväzuje sa dodať tento tovar zákazníkovi najneskôr do 10 týždňov od uhradenia ceny uvedenej v objednávke.

Predávajúci umožňuje tieto spôsoby dodania tovaru kupujúcemu:
– osobné prevzatie (osobný odber),
– sprostredkovateľom doručenia (kuriér),
– zaslanie prepravnou službou,
– zaslanie poštou na adresu.

Ak nie je ujednané ako ma byť tovar zabalený, predávajúci tovar zabalí podľa zvyklostí; ak nie sú zvyklosti, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci tovarna prepravu.

Ak je zvolený spôsob dopravy sprostredkovateľom doručenia, predávajúci dodá kupujúcemu tovar na adresu, ktorú kupujúci uviedol ako dodaciu adresu v objednávke. Súčasťou dodania tovaru nie je inštalácia ani iné úkony (napr. vyloženie tovaru a pod.). Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste dodania osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru. Splnomocnená osoba na prevzatie tovaru je povinná predložiť predávajúcemu alebo sprostredkovateľovi doručenia originál písomného splnomocnenia. Ak je predmetom dodania tovar, ktorého predaj je viazaný osobitnými predpismi na dosiahnutie minimálneho veku objednávateľa, má predávajúci alebo sprostredkovateľ doručenia právo na overenie dosiahnutia veku oprávňujúceho objednávateľa na prevzatie tovaru.

Objednávka na dobierku, neprevzatá v čase doručenia alebo opakovaného doručenia sprostredkovateľom služieb doručenia, bude zrušená.

Kupujúci je povinný svojím podpisom alebo podpisom splnomocnenej osoby, pri prevzatí objednaného tovaru potvrdiť predávajúcemu na dodacom liste prevzatie tovaru.

Ak kupujúci zvolí spôsob doručenia osobné prevzatie, je tovar pripravený predávajúcim na prevzatie po zaslaní avíza o možnosti jeho prevzatia. Adresa prevádzky a čas miesta osobného prevzatia sú dostupné na základe telefonického dohovorupri vytvorení objednávky a/alebo pri potvrdení objednávky predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme tovar do 7 dní po uplynutí avíza o možnosti jeho prevzatia, je predávajúci oprávnený odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru.

7. Zrušenie objednávky

Mailovú, telefonickú alebo online objednávky je možné zrušiť do 1 hodiny od ich odoslania (telefonicky alebo e-mailom). V prípade zrušenia objednávky po uskutočnení platby (cez internet) bude vrátená platba (znížená o manipulačný poplatok) na účet, z ktorého bola realizovaná.

Predávajúci si vyhradzuje právo neakceptovať objednávku alebo jej časť a tiež právo odstúpiť od zmluvy alebo jej časti, ak nie je možné z technických príčin tovar dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa tovar už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany dodávateľa tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, spoločnosť bude kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už cenu z objednávky (zálohovej faktúry) alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode spoločnosti a kupujúceho o poskytnutí iného tovaru v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za tovar alebo preddavok.

8. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorým je spotrebiteľ
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote odoslaný list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestoroch prevádzky predávajúceho.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
Kupujúcemu podnikateľovi môže byť zo strany predávajúceho umožnené od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní odstúpiť. Ak bude umožnené kupujúcemu podnikateľovi odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní, potom berie kupujúci na vedomie, že vrátená kúpna cena môže byť ponížená o to, o čo sa znížila hodnota tovaru.

Kupujúcemu podnikateľovi môže byť ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady kupujúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Poučenie o práve kupujúceho odstúpiť od zmluvy
Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy o kúpe tovaru bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa:
– uzavretia zmluvy, v prípade zmluvy o službách alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči;
– kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, v prípade zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru;
– kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme tovar, ktorý bol dodaný ako posledný, ak sa tovary       objednané v jednej objednávke dodávajú oddelene;
– kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme posledný diel alebo kus, ak sa dodáva tovar pozostávajúci   z viacerých dielov alebo kusov;
– kedy kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme prvý dodaný tovar ak sa tovar dodáva opakovane počas   vymedzeného obdobia.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy kupujúci informuje o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou na adresu (sídlo) predávajúceho, alebo e-mailom, uvedenými vyššie).

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy budú kupujúcemu vrátené platby, ktoré uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy bude predávajúcemu doručené oznámenie o odstúpení od zmluvy.

Platba za tovar bude kupujúcemu uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na adresu (sídlo) predávajúceho. Kupujúci musí tovar zaslať na adresu sídla predávajúceho alebo odovzdať na prevádzku spoločnosti s dokladom o kúpe, s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a obalom, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak je tovar odoslaný späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty. Priame náklady na vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak kupujúci požiadal o začatie poskytovania služieb počas lehoty na odstúpenie od zmluvy, má povinnosť uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenia do dňa, kedy predávajúcemu oznámil rozhodnutie odstúpiť od zmluvy.

Z možnosti odstúpenia od zmluvy pri dodaní tovaru alebo poskytnutí služby je vylúčené plnenie, ktoré spočíva v poskytnutí služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a vyhlásením, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a súčasne mu bolo doručené potvrdenie o poskytnutí tohto súhlasu, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby.

V súlade so zákonom nemôže kupujúci odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
   a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho a kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby;
   b) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného kupujúceho;
   c) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak kupujúci tento obal rozbalil;
   d) poskytovanie elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči, (najmä zaslaním e-mailu alebo SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke), ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom kupujúceho, a kupujúci pred začatím poskytovania elektronického obsahu vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.
Za elektronický obsah sa na účely týchto VOP považujú dáta vytvorené a poskytnuté v elektronickej podobe, najmä počítačové programy, videá, aplikácie, hry, hudba, alebo texty. Pri poskytovaní elektronického obsahu inak, ako na hmotnom nosiči (napr. vo forme zaslania aktivačného kľúča, prihlasovacieho kódu a pod.) kupujúci berie na vedomie a súhlasí s tým, že od okamihu poskytnutia elektronického obsahu na e-mail alebo formou SMS správy na e-mailový alebo telefonický kontakt uvedený v objednávke stráca nárok na odstúpenie od zmluvy a súhlasí s poskytnutím tohto obsahu pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

10. Záverečné ustanovenia

Prípadné spory medzi predávajúcim a kupujúcim je možné riešiť taktiež mimosúdnou cestou.Predávajúci odporúča kupujúcemu najskôr využiť kontakt na predajcu pre vyriešenie vzniknutej situácie skôr ako bude pristúpené k mimosúdnemu riešeniu sporu.

Na vzťahy neupravené týmito VOP sa vzťahujú príslušné ustanovenia:

  • zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
  • zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
  • zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov.

Kupujúci vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito VOP a zaväzuje sa ich dodržiavať.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto VOP.
VOP alebo jej zmeny sú platné a účinné od ich zverejnenia na internetovej stránke predávajúceho.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 23. 08. 2021.