REKLAMAČNÝ PORIADOK

I. Základné ustanovenia

1. Tento reklamačný poriadok spoločnosti TEILIN QUANTUM ANALYSIS s. r. o., IČO: 53 240 995, so sídlom Floriánska 1375/6, 040 01 Košice, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka č. 49691/V(ďalej len „spoločnosť“ alebo ako „predávajúci“ alebo „poskytovateľ služieb“)platí vo vzťahu k zákazníkom, ktorí sú spotrebiteľmi v zmysle platných právnych predpisov (ďalej len ako „zákazník“ alebo „kupujúci“).

2. Tento reklamačný poriadok vydáva spoločnosť pre účely riadnej informovanosti zákazníkov o podmienkach a spôsobe uplatnenia reklamácie tovarov a/alebo služieb (ďalej aj „vecí“), dodaných predávajúcim zákazníkovi, v súlade s ustanovením § 18 a nasl. zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o ochrane spotrebiteľa“) a príslušných ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej aj „Občiansky zákonník“).

3. V prípade rozporu medzi ustanoveniami Zmluvy, VOP a Reklamačného poriadku majú prednosť ustanovenia v nasledovnom poradí: Zmluva, VOP a Reklamačný poriadok.

4. Tento Reklamačný poriadok sa nevzťahuje na právny vzťah založený kúpou tovaru u predávajúceho v prípade, že kupujúcim (zákazníkom) je podnikateľ (§ 2 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov; ďalej len „Obchodný zákonník“). Takýto právny vzťah medzi TEILIN QUANTUM ANALYSIS, s.r.o. a kupujúcim – podnikateľom, predmetom ktorého je kúpa tovaru alebo (služby) u predávajúceho, sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka (najmä § 429 resp. § 409 a nasl. Obchodného zákonníka). Pokiaľ v konkrétnom prípade nestanovuje záručný list výrobcu dotknutého výrobku inak, záručná doba (záruka za akosť tovaru) je 12 mesiacov od kúpy tovaru kupujúcim – podnikateľom.

II. Kontaktné informácie

Obchodné meno: TEILIN QUANTUM ANALYSIS s. r. o.
Sídlo: Floriánska 1375/6, 040 01 Košice
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro,
vložka č. 49691/V
IČO: 53 240 995
DIČ: 2121318760
IČ DPH: SK2121318760
Tel. kontakt: +421 903 607 902
Email: info@teilin.sk
Web: www.teilin.sk
Prevádzka: Kukučínova 23, 040 01 Košice

III. Zodpovednosť za vady a povinnosti zmluvných strán

1. Spoločnosť zodpovedá zákazníkovi za vady, ktoré má predaná vec/tovar pri prevzatí zákazníkom a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

2. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu z dôvodu vady je záručná doba 24 mesiacov, spoločnosť však nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

3. Pri použitých veciach spoločnosť nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. V tomto prípade je záručná doba 12 mesiacov.

4. Zákazník je povinný vec/tovar pri prevzatí skontrolovať a pri používaní veci dodržiavať okrem všeobecne známych pravidiel aj podmienky stanovené pre používanie veci v záručnom liste alebo návode na používanie, je povinný tiež užívať a ošetrovať vec v súlade s jej prirodzenou životnosťou.

5. Záručné doby začínajú plynúť od dátumu prevzatia tovaru kupujúcim. Ak má kúpený tovar uviesť do prevádzky iný podnikateľ, než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do 3 týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

6. Ak sa vyskytne na zakúpenej veci alebo tovare vada, zákazník má právo vadu reklamovať pre nesúlad veci s kúpnou zmluvou a to počas záručnej doby danej veci. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť od prevzatia veci zákazníkom.

7. Ak je na predávanej veci, na jej obale, v návode pripojenom k veci vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Ak ide o použitú vec, predávajúci a zákazník sa môžu dohodnúť aj na kratšej záručnej dobe, minimálne 12 mesiacov. Vyhlásením v záručnom liste vydanom zákazníkovi alebo v reklame môže predávajúci poskytnúť záruku presahujúcu rozsah zákonnej záruky, a to aj len na niektorú súčiastku veci. V záručnom liste určí predávajúci podmienky a rozsah tejto záruky.

8. Na žiadosť zákazníka je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí namiesto záručného listu vydať doklad o kúpe.

9. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe. Práva zo zodpovednosti za vady pri veciach, ktoré sa rýchlo kazia, sa musia uplatniť najneskôr v deň nasledujúci po kúpe; inak tieto práva zaniknú.

10. Spoločnosť nezodpovedá za vady:
– ktoré vznikli nesprávnym užívaním, skladovaním, ošetrovaním, údržbou, zásahomzákazníkaalebo mechanickým poškodením, 
– o ktorých zákazník pri prevzatí veci vedel, resp. bol na ne vyslovene upozornený, 
– pre ktoré bola poskytnutá zľava z ceny veci, 
– ktoré sú spôsobené bežným opotrebením veci spôsobeného jej bežným používaním, v dôsledku prirodzených zmien materiálu, 
– ktoré vyplývajú z povahy výrobku, ktorých životnosť (funkcia) je obmedzená na kratší čas použitia (napr. batérie), 
– pri použitých veciach za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením, 
– ktoré zákazník spôsobil sám, ktoré boli spôsobené neoprávneným a neodborným zásahom, 
– ak prišlo k porušeniu ochrannej plomby na veci, 
– ktoré vznikli v dôsledku vyššej moci (prírodné javy, záplavy, krupobitie a pod.).

IV. Reklamácia a jej uplatnenie zákazníkom

1. Pri uplatnení reklamácie osobne je zákazník povinný predložiť doklad o zakúpení tovaru u predávajúceho (pokladničný doklad) alebo inak hodnoverne preukázať, že vec kúpil od predávajúceho.

2. Zákazník je oprávnený uplatniť reklamáciu osobne, v štátnom jazyku alebo jazyku, v ktorom je vyhotovená objednávka alebo zmluva, na adrese sídla spoločnosti počas prevádzkovej doby alebo písomne na adresu sídla spoločnosti, elektronicky e-mailom na info@teilin.sk.

3. Pri predložení reklamácie je potrebné, aby zákazník uviedol svoje identifikačné údaje, najmä v rozsahu meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu alebo iného pobytu, a to v záujme dostatočnej identifikácie zákazníka. Bez dostatočnej identifikácie zákazníka bude spoločnosť reklamáciu považovať za anonymnú a nebude sa ňou zaoberať. Lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť odo dňa prijatia reklamácie.

4. Zákazník je povinný v reklamácií jasne a zrozumiteľne definovať reklamované skutočnosti a priložiť všetky podklady preukazujúce jeho tvrdenia a uviesť práva, ktoré si voči spoločnosti uplatňuje. Ak bude mať reklamácia nedostatky alebo bude neúplná, spoločnosť vyzve zákazníka na ich odstránenie alebo zákazníka požiada o poskytnutie súčinnosti pri vybavovaní Reklamácie; ak zákazník súčinnosť neposkytne spoločnosť vybaví reklamáciu iba na základe jemu dostupných dokladov a podkladov a môže ju vyhodnotiť aj ako neopodstatnenú alebo neoprávnenú.

5. Za reklamáciu sa nepovažuje najmä:
– žiadosť, prostredníctvom ktorej uplatňujete námietku voči nedodaniu alebo chybnému dodaniu tovaru alebo služby;
– žiadosť o vystavenie potvrdenia;
– žiadosť informačného charakteru, predmetom ktorej nie je preverenie správnosti a kvality tovaru alebo poskytnutej služby;
– žiadosť o poskytnutie vysvetlenia alebo doplnenia;
– anonymne podaný podnet.

6. Ak zákazník uplatní reklamáciu, predávajúci poučí zákazníka o jeho právach (práva zo zodpovednosti za vady uvedené nižšie) a na základe rozhodnutia zákazníka, ktoré z týchto práv uplatňuje a určí spôsob vybavenia reklamácie.

7. Predávajúci alebo ním poverený zamestnanec je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.
Spôsob vybavenia môže byťurčený ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní a v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu veci, do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

8. Pri uplatnení reklamácie vydá príslušný zamestnanec predávajúceho zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie. Týmto potvrdením je kópia reklamačného protokolu. Ak zákazník uplatnil reklamáciu prostriedkami diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu e-mailom, ak mu je tento známy.

9. Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Týmto písomným dokladom je kópia reklamačného protokolu s vyplnenou kolónkou vybavenie reklamácie alebo list obsahujúci písomné vyrozumenie o vybavení reklamácie. Ako doplnkové oznámenie k písomnému dokladu môže predávajúci zaslať zákazníkovi SMS správu obsahujúcu informáciu o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní, prípadne e-mailom, ak ho má k dispozícii.

10. Zákazník berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Spoločnosti, resp. osobe určenej k oprave, potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre vybavenie reklamácie a že musí strpieť odovzdanie alebo sprístupnenie reklamovanej veci, riadne očistenej a so všetkými súčiastkami, inak nie je možné pristúpiť k vybaveniu reklamácie.

V. Spôsob vybavenia reklamácie

1. Práva zo zodpovednosti za vady prislúchajú zákazníkovi v závislosti od toho, či je vada odstrániteľná alebo neodstrániteľná.

2. Pri odstrániteľných vadách tovaru, má zákazník právo, aby mu bola vada bezplatne, riadne a včas odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť, a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby.

3. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

4. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

5. Pri vadách, ktoré nemožno odstrániť a ktoré bránia tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vád, má zákazník právo na výmenu veci alebo právo od zmluvy odstúpiť. Ak ide o neodstrániteľné vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu veci, má zákazník právo na primeranú zľavu z ceny veci.

6. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

7. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

8. Ak predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú vadu, t. j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

9. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

10. Zákazník je po poučení o jeho právach oprávnený rozhodnúť sa, ktoré z predmetných práv si uplatňuje a je povinný oznámiť spoločnosti písomne, aké právo si zvolil, bez zbytočného odkladu po uplatnení reklamácie, aby mohol predávajúci určiť spôsob vybavenia reklamácie. Len čo si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

11. Pri výmene veci za novú je zákazník povinný vrátiť spoločnosti vec pôvodne dodanú.

VI. Vybavenie reklamácie

1. Vybavenie reklamácie znamená ukončenie reklamačného konania jedným z nasledujúcich spôsobov:
– odovzdaním opravenej veci,
– výmenou veci, 
– vrátením kúpnej ceny veci,
– vyplatením primeranej zľavy z ceny veci, 
– písomnou výzvou na prevzatie plnenia (vymenenej veci, opravenej veci, peňazí), alebo 
– odôvodneným zamietnutím reklamácie.

2. Ak je reklamácia vybavená opravou, predlžuje sa záručná doba o dobu od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je zákazník povinný po skončení opravy si vec prevziať, a to aj v prípade, že tak neurobil. Ak je reklamácia vybavená výmenou vadnej veci za vec bez vád, začne plynúť záručná doba od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka – záručná doba na poskytnutú súčiastku začne plynúť od prevzatia súčiastky.

3. Ak zákazník uplatnil reklamáciu počas prvých 12 mesiacov od kúpy veci, môže spoločnosť vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Spoločnosť poskytne zákazníkovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak zákazník uplatnil reklamáciu po 12 mesiacoch od kúpy a spoločnosť ju zamietla, môže zákazník zaslať vec na odborné posúdenie, pričom spoločnosťpri zamietnutí reklamácie bude informovať zákazníka o tom, komu môže zákazník takú vec zaslať na odborné posúdenie. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Ak zákazník preukáže odborným posúdením zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova.

4. Spoločnosť vydá zákazníkovi písomný doklad o vybavení reklamácie najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. Pri vydaní veci po vybavení reklamácie uplatnenej osobne je zákazník povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá na reklamáciu (reklamačný protokol), preukázať svoju totožnosť platným dokladom totožnosti (občiansky preukaz, cestovný pas), alebo iným spôsobom hodnoverne preukázať oprávnenie prevziať reklamovanú vec, inak môže spoločnosť alebo osoba vykonávajúca opravu odmietnuť vec vydať.

VII. Osobitné ustanovenia

1. Predávajúci si plní povinnosť riadne informovať spotrebiteľov podľa § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnením tohto reklamačného poriadku v mieste sídla (prevádkzy) spoločnosti a na svojej internetovej stránke, na adrese www.teilin.sk.

2. Predávajúci je oprávnený vykonať úpravy a zmeny reklamačného poriadku v súlade s príslušnými právnymi predpismi. Na práva a povinnosti spojené s uplatnením reklamácie sa vždy vzťahuje reklamačný poriadok, ktorý bol platný a účinný v čase kúpy veci (uzavretia kúpnej zmluvy).

Tento Reklamačný poriadok je platný a účinný dňom 23. 08. 2021.