OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s právnymi predpismi týkajúcimi sa ochrany osobných údajov. To isté platí aj pre našich zamestnancov a iné osoby, ktoré s nami spolupracujú. Ide najmä o nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov, v znení účinnom od 25.05.2018 (ďalej len „Nariadenie EÚ“) a ďalej zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

Správca osobných údajov

Spoločnosť TEILIN QUANTUM ANALYSIS s.r.o., so sídlom Floriánska 1375/6, 040 01 Košice, Slovenská republika, IČO: 53 240 995, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka 49691/V, je správcom a prevádzkovateľom vašich osobných údajov.

Aké osobné údaje spracovávame

1. Osobné údaje, ktoré nám poskytnete
Spracovávame osobné údaje, ktoré nám sami poskytnete.

2. Osobné údaje, ktoré získavame inak než priamo od vás
V rámci spoločných marketingových kampaní môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj my a pre účely marketingových kampaní, prípadne pre účely riadneho splnenia zmluvy a môžeme ich kombinovať.

V prípade, že vaše osobné údaje budú predané inému subjektu, budeme vás o tom vopred informovať vrátane uvedenia toho, komu osobné údaje predávame. Taktiež ak niekto predá vaše osobné údaje nám, musí vás o tom rovnako vopred informovať.

3. Osobné údaje tretích osôb, ktoré nám poskytnete
Ak nám poskytujete osobné údaje tretích osôb, je vašou povinnosťou informovať o tom dotyčnú osobu a zaistiť si jej súhlas s týmito podmienkami ochrany osobných údajov.

4. Osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky bez Vášho súhlasu
Bez vášho súhlasu môžeme spracúvať vaše osobné údaje v prípade návštevy našich webových stránok.

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka. Môžeme taktiež spracovávať informácie o vašom správaní na našich webových stránkach, t. j. napr. aké odkazy na našich webových stránkach navštívite a ktorý tovar je vám zobrazený. Informácie o vašom správaní na webe sú však z dôvodu vášho maximálneho súkromia anonymizované, a preto ich ani sami nedokážeme priradiť konkrétnemu užívateľovi, t. j. konkrétnej osobe.

Právny titul spracovávania vašich osobných údajov je oprávnený záujem našej spoločnosti (spočívajúci v podpore našej obchodnej činnosti a v zaistení prevádzky našich webových stránok).

Účelom je tvorba spojení s našimi online službami a štatistické účely. Váš internetový prehliadač pri vašom prístupe na našu webovú stránku odosiela automaticky na náš server vaše vyššie uvedené údaje, ktoré sú potrebné na vytvorenie internetového spojenia s našou webovou stránkou.

Z akých zdrojov pochádzajú vaše osobné údaje, ktoré spracovávame

Vaše osobné údaje, ktoré spracúvame pochádzajú z týchto zdrojov:
a) údaje ste nám poskytol/-a vy, napr. v súvislosti s uzavretím zmluvy či v rámci súhlasu so spracúvaním osobných údajov; alebo
b) údaje nám poskytol náš zmluvný partner, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou; alebo
c) vo vybraných odôvodnených prípadoch údaje získavame z verejných zdrojov, zoznamov a evidencií, akými sú napr. obchodný register, živnostenský register, centrálny register exekúcií.

Prečo zhromažďujeme a spracovávame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje spracovávame z týchto dôvodov:
– Nákup tovarov a služieb: v prvom rade spracovávame vaše osobné údaje k tomu, aby sme riadne vybavili a doručili vašu objednávku. Ak nastanú akékoľvek problémy, vďaka vašim osobným údajom vieme, na koho sa môžeme obrátiť.
– Starostlivosť o zákazníkov: ak sa na nás obrátite s nejakou otázkou/problémom, musíme k jeho zodpovedaniu/vyriešeniu spracovávať vaše údaje. V niektorých prípadoch môžu byť osobné údaje odovzdané aj tretím subjektom (napr. dopravcovi tovaru).
– Zlepšovanie našich služieb: pomocou histórie vašich objednávok a správaniu na webe dokážeme ponúknuť relevantnejšie ponuky ďalšieho tovaru, napr. príslušenstvo k zakúpeným produktom. Na určitých miestach teda zobrazujeme také produkty, ktoré sú priamo pre vás a zodpovedajú vašim potrebám a záujmom.
– Zákaznícke hodnotenia tovaru a služieb: potom, čo u nás nakúpite tovar alebo služby, môžete byť požiadaní o ich ohodnotenie. Hodnotenie je možné vložiť aj z vlastnej iniciatívy.
– Uplatnenie práv a právnych nárokov a kontroly orgánov verejnej moci: vaše osobné údaje môžeme taktiež spracovávať z dôvodu, že ich potrebujeme na uplatnenie našich práv a právnych nárokov (napr. v prípade, že voči nám budete mať neuhradenú pohľadávku). Ďalej môžeme vaše osobné údaje spracovávať aj z dôvodu, že ich potrebujeme na účely kontrol vykonávaných orgánmi verejnej moci a z ďalších obdobne závažných dôvodov.

Osobné údaje spracovávame na týchto právnych podkladoch

1. Plnenie a uzavretie zmluvy
Veľkú časť vašich osobných údajov potrebujeme k tomu, aby sme s vami vôbec mohli uzavrieť kúpnu či inú zmluvu ohľadom tovarov či služieb, ktoré si u nás chcete zakúpiť. Akonáhle je zmluva uzavretá, tak vaše osobné údaje spracovávame na to, aby sme vám riadne doručili zakúpený tovar, popr. aby sme vám riadne poskytli zakúpené služby. Na základe tohto právneho dôvodu teda spracovávame predovšetkým údaje fakturačné a doručovacie.

2. Oprávnené záujmy
Vaše osobné údaje používame aj na to, aby sme vám poskytli relevantný obsah, teda obsah, ktorý je pre vás zaujímavý. Na základe oprávneného záujmu takto spracovávame najmä osobné údaje, ktoré spracovávame automaticky a cookies.

Z rovnakého právneho dôvodu vám ako našim zákazníkom môžeme zasielať e-mailové a SMS správy.

Odovzdávanie osobných údajov tretím subjektom

Vaše osobné údaje odovzdávame iba v odôvodnených prípadoch a v nevyhnutnom rozsahu. V týchto prípadoch odovzdávame vaše osobné údaje tretím subjektom:

– Doručenie tovaru: vami zvolený dopravca by vám nikdy nebol schopný doručiť objednaný tovar, ak by sme muneodovzdali údaje, kam a komu konkrétne má tovar doručiť. Tieto údaje dopravcovi odovzdáme podľa toho, ako ich vyplníte v objednávke. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Dopravca je vo vzťahu k osobným údajom, ktoré mu odovzdáme, oprávnený spracúvať ich len na účely doručenia tovaru a potom osobné údaje bezodkladne zmazať.
– Doručenie tovaru, ktorý pre nás uskladňuje zmluvný partner: ak si od nás objednávate tovar, ktorý sa nachádza v sklade nášho zmluvného partnera, musíme na dokončenie objednávky odovzdať vaše osobné údaje tomuto zmluvnému partnerovi, ktorý objednávku vybaví. Takto odovzdané údaje zahŕňajú predovšetkým vaše meno a priezvisko, doručovaciu adresu, tel. číslo, na ktorom vás môže dopravca kontaktovať, a pokiaľ nebol tovar uhradený vopred, tak aj prípadne sumu, ktorú treba pri prevzatí tovaru uhradiť. Tento zmluvný partner potom uvedené osobné údaje musí odovzdať dopravcovi, ktorý bude tovar doručovať, pretože inak by vám dopravca nebol schopný tovar doručiť. Ako zmluvný partner, ktorý pre nás skladuje tovar, tak i dopravca, sú vo vzťahu k osobným údajom, ktoré im odovzdávame, povinní tieto osobné údaje použiť len na účely skladovania / doručenia tovaru a potom ich bezodkladne zmazať.
– Obchodné oznámenia: v prípade rozosielania obchodných oznámení (napr. e-mailom či prostredníctvom SMS správy) alebo telemarketingu môžeme k rozosielke či telefónnym hovorom využiť tretí subjekt. Tento subjekt je viazaný povinnosťou mlčanlivosti a vaše osobné údaje nesmie použiť na žiadny ďalší účel.
– Štátne orgány: v prípade vymáhania našich práv môžu byť vaše osobné údaje odovzdané tretiemu subjektu (napr. advokátovi). Ak nám právny poriadok, alebo orgán štátnej moci (napr. PZ SR), uloží povinnosť, aby sme mu odovzdali vaše osobné údaje, sme zo zákona povinní v jednotlivých prípadoch poskytnúť v rámci súčinnosti informácie o spracúvaných osobných údajoch.
– Odovzdanie za účelom vymáhania našich dlžných pohľadávok a v prípade incidentov v našej prevádzke:
Ak sa voči nám ocitnete v omeškaní s plnením Vašich zmluvných povinností a nebudete reagovať na naše výzvy na ich riadne splnenie, môžeme vaše osobné údaje odovzdať spoločnosti, ktorá pre našu spoločnosť zabezpečuje vymáhanie dlžných pohľadávok.

Ako dlho vaše osobné údaje spracovávame a uchovávame

V prvom rade vaše osobné údaje sú u nás spravidla uchovávané po dobu realizácie nášho vzájomného zmluvného vzťahu s vami či s naším zmluvným partnerom, ktorého ste zamestnancom alebo inou kontaktnou osobou, a ďalej potom počas trvania premlčacej doby akéhokoľvek nášho alebo aj vášho súvisiaceho nároku.

V prípade spracovávania osobných údajov, ku ktorému bol udelený váš súhlas, budú vaše osobné všeobecne spracovávané spravidla po dobu 5 rokov, alebo do odvolania takého súhlasu.
Ďalej upozorňujeme, že tie osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre riadne poskytnutie služieb, resp. pre splnenie všetkých našich povinností, či už tieto povinnosti vyplývajú zo zmluvy medzi nami či zo všeobecne záväzných právnych predpisov musíme spracovávať bez ohľadu na vami udelený súhlas na dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi či v súlade s nimi (napr. u daňových dokladov je touto dobou doba najmenej 10 rokov).
Údaje získané prostredníctvom používateľského účtu či iným obdobným spôsobom, spracovávame po dobu využívania našich služieb a ďalej zvyčajne 5 rokov po ich zrušení. Následne sú zvyčajne ukladané primeranú dobu iba základné identifikačné údaje a údaj o tom, z akého dôvodu bol užívateľský účet zrušený či údaje tvoriace súčasť prevádzkových záloh.
IP-adresy sa spravidla ukladajú len dočasne pre vytvorenie internetového spojenia. Ak sa používajú pre optimalizáciu webu či na reklamné účely, sú následne anonymizované a naďalej spracúvané iba v anonymnej forme.

Osobné údaje osôb mladších ako 16 rokov

Náš internetový obchod nie je určený pre deti mladšie ako 16 rokov. Osoba mladšia ako 16 rokov môže náš internetový obchod používať vtedy, ak na to udelí súhlas jeho zákonný zástupca (rodič, alebo poručník).

Aké máte práva v súvislosti s ochranou vašich osobných údajov

Vo vzťahu k vašim osobným údajom máte najmä právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, právo opraviť či doplniť svoje osobné údaje, právo požadovať obmedzenie ich spracovania, právo vzniesť námietku alebo sťažnosť proti spracovávaniu vašich osobných údajov, právo na prístup k vašim osobným údajom, právo požadovať prenesenie vašich osobných údajov, právo byť informovaný o porušení zabezpečenia vašich osobných údajov a za určitých podmienok aj právo na vymazanie niektorých osobných údajov, ktoré v súvislosti s vami spracovávame.

Výmaz

Ďalej môžete žiadať, aby sme údaje o vás vymazali (vymazanie sa však nedotkne údajov na dokumentoch, ktoré musíme podľa zákona uchovávať (napr. faktúry či dobropisy). Ak vaše osobné údaje budeme potrebovať pre určenie, výkon alebo obranu našich právnych nárokov, môže byť vaša žiadosť odmietnutá (napr. keď za vami evidujeme neuhradenú pohľadávku či v prípade prebiehajúceho reklamačného konania).

S výnimkou prípadov uvedených máte právo na výmaz v týchto prípadoch:
– Osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli spracovávané
– Odvolali ste svoj súhlas, na základe ktorého boli údaje spracované a neexistuje žiadny ďalší právny dôvod pre ich spracovanie
– Vzniesli ste námietku proti spracovaniu osobých údajov a máte za to, že pri posudzovaní námietky vyjde najavo, že v konkrétnej situácii prevažuje váš záujem nad naším záujmom na spracovanie týchto osobných údajov
– Osobné údaje sú spracované nezákonne
– Povinnosť vymazania ustanovuje osobitný právny predpis
– Ide o osobné údaje detí mladších ako 16 rokov

Vznesenie námietky

Niektoré vaše osobné údaje spracovávame na základe nášho oprávneného záujmu. Pokiaľ na vašej strane budú existovať konkrétne dôvody, môžete namietať proti spracovávaniu týchto vašich osobných údajov. Túto námietku môžete vzniesť pomocou tohto kontaktného formulára.

Obmedzenie spracovania

Ak (a) popierate presnosť vašich osobných údajov, (b) vaše osobné údaje sú spracovávané nezákonne, (c) my už vaše osobné údaje nepotrebujeme na účely spracovania, ale vy ich potrebujete pre určenie, výkon alebo obranu vašich právnych nárokov, alebo ak ste (d) vzniesli inámietku podľa predchádzajúceho bodu, tak máte právo na to, aby sme obmedzili spracovanie vašich osobných údajov.
V takom prípade môžeme vaše osobné údaje spracovávať len s vaším súhlasom (s výnimkou uloženia či zálohy predmetných osobných údajov).

Podanie sťažnosti

Ak máte za to, že vaše osobné údaje spracovávame protiprávne, máte tiež právo podať sťažnosť Úradu pre ochranu osobných údajov. Budeme však radi, ak budete prešľapy riešiť najprv s nami prostredníctvom nás na našom tel. čísle +421 903 607 902.

Zabezpečenie osobných údajov

Vaše osobné údaje sú u nás v bezpečí. Aby sme zamedzili neoprávnenému prístupu a zneužitiu vašich osobných údajov, zaviedli sme primerané opatrenia ako technického, tak organizačného rázu.

Našej spoločnosti veľmi záleží na ochrane vašich osobných údajov. Preto nielen pravidelne kontrolujeme ich zabezpečenie, ale ich ochranu priebežne zdokonaľujeme. Snažíme sa používať také bezpečnostné opatrenia, ktoré s ohľadom na aktuálny stav technológií poskytujú dostatočné zabezpečenie. Prijaté bezpečnostné opatrenia sú potom pravidelne aktualizované.

Tieto Podmienky Ochrany osobných údajov vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 23. 08. 2021, pričom sú k dispozícii elektronicky na www.teilin.sk.